“ เพราะฮอร์โมน เปลี่ยนแปลงบ่อย ”

แบบทดสอบที่จะทําให้คุณเข้าใจว่า คุณมีระดับฮอร์โมนอะไรที่เด่นอยู่ในตัว
เม่ือเข้าใจอย่างถ่องแท้ คุณก็สามารถปรับฮอร์โมนท่ีเปลี่ยนแปลงได้